ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗು

  1. ಅಳ್ಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ