ವೈದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೈದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸು

  1. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸು,ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ