ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು

  1. (ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ