ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ

  1. ಪರಿವೇಷ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ