ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಸ್ತರಿಸಿದುದು

  1. ವಿಸ್ತರಣೆ,ಹಬ್ಬಿದುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ