ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕ

  1. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ,ಆದರ ಪೂರ್ವಕ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ