ಹೆಣ್ಣು - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ಹೆಣ್ಣು is available in ೨ other languages.

ಹೆಣ್ಣು ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು