ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ

  1. ಲಕ್ಷಣ,ಗುಣ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ