ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವರಣೆಕೊಡು

  1. ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ