ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ

  1. ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ