ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ

  1. ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ