ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಧಿನಿಯತ

  1. ಹಣೆಬರಹ,ವಿಧಿಲಿಖಿತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ