ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವ

  1. ನಿವಾಸಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ