ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಾಸಿಯಾಗುವುದು

  1. ಗುಣ,ರೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ