ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ

  1. __________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ