ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ

  1. ಸಾಂಪರಾಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ