ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೋಕೋಕ್ತಿ

  1. ಗಾದೆ,ನಾಣ್ನುಡಿ,ಸಾಮತಿ,ನಾಣ್ಮಾತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ