ಲಿಪಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಿಪಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದು

  1. ಉಲ್ಲೇಖ,ಬರಹ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ