ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಾಭದಾಯಕವಾಗು

  1. ಲಾಭ ತರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ