ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರೇಖಾ ರೂಪದ

  1. ರೇಖಾತ್ಮಕ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ