ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಿಯಾಯಿತಿ ತೋರಿಸು

  1. ____________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ