ರಾಜ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಾಜ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ