ರಾಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ತಲೆಗಂದಾಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಾಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ತಲೆಗಂದಾಯ

  1. _____________________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ