ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಹಿತವಾಗಿ

  1. ಅಲ್ಲದೆ,ಇಲ್ಲದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ