ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಸೇರಿರು,ಕೂಡಿರು,ಕೂಡಿ ಆಗಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ