ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವ್ಯಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ

  1. ಬೆತ್ತಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ