ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ

  1. ಬೆತ್ತಲೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ