ಮೇಲ್ಮೆ

  1. ಪೆಂಪು,ಎಕ್ಕೆ,ಹಿರಿಮೆ,ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ,ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ,ದಂಡಿ
    _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೇಲ್ಮೆ&oldid=532309" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ