ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೇರಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. improve, en:improve
  2. glorify, en: glorify

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೇರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೇರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೇರಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲೇರಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ