ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸು

  1. ಬಡ್ತಿ ಕೊಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ