ಮೇಲಿನ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ