ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆರವಣಿಗೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆರವಣಿಗೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆರವಣಿಗೆ

  1. ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. parade, en:parade
  2. procession, en:procession