ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಯ್ದೆಗೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ