ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಟೆಕಟ್ಟು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಟೆಕಟ್ಟು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ