ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುರುಕಲ ತಿನಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ