ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುರಿಯುವವನು

  1. ಭಂಜಕ,ನಾಶಮಾಡುವವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ