ಮುಚ್ಚುಹಾಳೆ

  1. ಹೊದಿಕೆ,ರಟ್ಟು,ಕವಚ,ಗವಸಣಿಗೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ