ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ

ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ಸ್ಪಷ್ಟ,ಸ್ಫುಟ,ನೇರವಾದ,ಅಪ್ಪಟ
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English:
  1. naked, en: naked
  2. forthright, en: forthright
  3. candid, en:candid

ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ