ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಅಂಟಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ