ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಅಂಟಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ