ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೀಡಿದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೀಡಿದ

  1. ಅತ್ಯುದಾರವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ