ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ

  1. ಮೈದಾನ,ಬಯಲು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ