ಮಿಶ್ರವಲ್ಲದುದು

  1. ಅಪ್ಪಟ,ಶುದ್ಧವಾದುದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ