ಮಿಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಗುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಮಿಗಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ