ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಡಗಾರಿಕೆ

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ