ಮಾರೆರಕ ಹೊಯ್ಯು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾರೆರಕ ಹೊಯ್ಯು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ