ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾತುಕೊಡು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. commit, en:commit
 2. assure,en:assure

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾತುಕೊಡು

 1. ಮದುವೆಗೆ ಮಾತುಕೊಡು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾತುಕೊಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾತುಕೊಡು

 1. ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ