ಮಾಡುವಿಕೆ

  1. ಮಾಳ್ಕೆ,ನೆಗಳ್ತೆ,ಪಣ್ಣುಗೆ
    _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾಡುವಿಕೆ

  1. ಆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮಾಡುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಳೆತಾ ಇದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ