ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾಗಿಯ ಕಾಲ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ