ಮಾಂಸವರ್ಣದ

  1. _________________


ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ