ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಸ್ತಿಷ್ಕ

  1. ಮಿದುಳು,ಮೆದುಳು
    ___________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ