ಮರ್ಮಭೇದಕ

  1. (ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ)ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ,ಚುಚ್ಚುವ,ಕಟುವಾದ , ಅಂತರಂಗ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದುದು
    _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ