ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರುತೊಡಗು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ